Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk ul. Zabytkowa 5 86-005 Przyłęki
 biuro@przyleki.com.pl
 792-614-770

Statut

Pobierz Statut w pdf

Statut

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i środki działania
 3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
 4. Władze Stowarzyszenia
 5. Majątek Stowarzyszenia
 6. Przepisy końcowe

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz.104 z późn.zm).

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Przyłęki – 86-005 Przyłęki ul. Zabytkowa 5.

§3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwój nauki, edukacji oświaty i wychowania,
 2. upowszechnianie kultury i sztuki,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
 4. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. propagowanie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. prowadzenie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 8. działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. ochrona i promocja zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu,
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
 12. promowanie i organizowanie wolontariatu,
 13. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 14. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 15. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi oraz członków Stowarzyszenia,
 16. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,
 17. tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Przyłęk,
 18. integracja społeczności lokalnej.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

 1. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,
 2. organizowanie konferencji, seminariów i narad,
 3. zbiórkę odzieży, żywności, pomocy dydaktycznych,
 4. współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz środowisk lokalnych,
 5. współpracę z organami władzy samorządowo-rządowej,
 6. współpracę z organizacjami gospodarczymi,
 7. finansowanie budowy i remontów szkół,
 8. organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
 9. zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
 10. wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
 11. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 12. organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
 13. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla dzieci,
 14. organizowanie spotkań, uroczystości, festynów, dyskotek,
 15. organizowanie konkursów,
 16. organizowanie wolontariatu,
 17. bezpłatną pomoc prawną dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
 18. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych.
 19. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.

§9

Dla zapewnienia bytu Stowarzyszenia, a także realizacji jego celów statutowych, Stowarzyszenie prowadzić będzie:

 1. działalność statutową odpłatną,
 2. działalność statutowa nieodpłatną.

§10

Odpłatna działalność statutowa prowadzona będzie w zakresie:

 1. imprez dla dzieci,
 2. działalności szkół tańca, instruktorów tańca, dyskotek,
 3. kursów i szkoleń,
 4. konferencji, seminariów i narad.

§11

Nieodpłatna działalność statutowa prowadzona będzie w zakresie:

 1. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 2. działalności związanej z udzielaniem pomocy prawnej,
 3. działalności związanej ze sportem,
 4. działalności klubów, kół zainteresowań,
 5. opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania,
 6. projekcji filmów o tematyce naukowej, ekologicznej, kulturalnej, turystycznej,
 7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9.  kultury, sztuki,
 10. turystyki i krajoznawstwa,

§12

Stowarzyszenie dla realizacji statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.

 

§13

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§14

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających,
 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§15

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni bądź małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnoletni bądź małoletni cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby  o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do stowarzyszenia, za zgodą przedstawicieli ustawowych i bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania  z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§16

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§17

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
 1. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. b. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
 5. regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
 6. brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
 7. przysługuje jemu czynne i bierne prawo wyborcze, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących młodocianych poniżej 16 lat,
 8. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
 9. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 10. korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
 1. Członkowie honorowi oraz wspierający posiadają prawa określone w ust.2 lit. b, c oraz d.
 2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo udziału  w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym.
 3. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo korzystać z majątku Stowarzyszenia oraz prawo uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4.  Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. Członkowie wspierający opłacają składki lub wspierają Stowarzyszenie na zasadach uprzednio zadeklarowanych.

§18

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
 1. rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
 2. wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:

1)      za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,

2)      za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,

3)      za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieobecności na Walnym Zebraniu Członków – nie dotyczy małoletnich  poniżej 16 lat),

4)      za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe

5)      z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku Sądu

 1. śmierć członka.
 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§20

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
 2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu czy Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków z wyboru.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkiem wybieralnych władz Stowarzyszenia może być osoba nie karana za przestępstwa popełnione  z winy umyślnej.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do osoby będącej członkiem Zarządu.

§21

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

 

Walne Zebranie Członków

§22

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (z wyłączeniem małoletnich członków Stowarzyszenia poniżej 16 lat),
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, zwyczajni poniżej 16 lat, zaproszeni goście.
 1. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, listem poleconym. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zebranie.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
 4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
 10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
 11. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
 12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§24

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje wniesienie na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zebrania. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zebrania w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
 1. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 2. z inicjatywy Zarządu,
 3. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 1. Jeżeli zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania lub, gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust.2 pkt b i c. Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 

Zarząd

§25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 5-7 członków w tym: Prezesa, dwóch Vice – Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 4. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 5. ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
 8. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 9. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 10. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony członek Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

Komisja Rewizyjna

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
 2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
 2. składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. kontrola, przynajmniej raz roku, finansów Stowarzyszenia,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.
 6. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 7. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 8. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 9. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 10. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
 1. Nie można łączyć pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§27

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 4. Dochody Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na realizację jego celów statutowych
 5. Zabronione jest:
 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio  wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia ,
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§28

 1. Dla ważności oświadczeń  woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów Zarządu i Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa  lub jednego  Vice – Prezesów i innego członka Zarządu.

§29

 1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§31

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§32

 1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
 2. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.
Wszystkie prawa zastrzeżone - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PrzyłękStrona wykonana przez doNETA.pl