Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk ul. Zabytkowa 5 86-005 Przyłęki
 biuro@przyleki.com.pl
 792-614-770

Deklaracja członkowska

         

 Pobierz deklarację w pdf

                                                

                                                                     Deklaracja Członkowska        

                                                    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk
z siedzibą w Przyłękach, ul. Zabytkowa 5 w charakterze:

1. członka zwyczajnego    -

2. członka wspierającego -

 

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 r.
Nr 101 poz.926 z póź. zmian. / w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

 

Przyłęki, dn. . ................................ …..………………………

własnoręczny podpis

 

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa (§ 18 pkt 4 Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

 

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

1. Nazwisko i imiona:

.............................................................................................................................................................

2. Imiona rodziców:

.............................................................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia:

.............................................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania:

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Seria i numer dowodu osobistego: _ _ _   _ _ _ _ _ _

6. PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Telefon ………………………………………………………………………………………………. ………….

 

8. e-mail: ...........................................................................................................................................................................

 

Osoba rekomendująca: …………………………………..           ………………………………………………….

 

                         

Wszystkie prawa zastrzeżone - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PrzyłękStrona wykonana przez doNETA.pl